welcome to planningjobs.com - The Best Town Planning Jobs In The UK!
[email protected] 0333 700 2554
Visit our other sites:

Job Details

save

featured

BACK TO SEARCH RESULTS


Principal Planning Officer / Full time

Brecon Beacons National Park Authority

£39,880 - £41,881

Brecon, Wales

PJCOM185


Description

Principal Planning Officer
Brecon, Powys
 
About Us
 
Brecon Beacons National Park Authority protects the natural beauty, wildlife and cultural heritage of Brecon Beacons National Park.
 
We are currently looking for a Principal Planning Officer to join us on a full-time basis.
 
The Benefits
 
- Salary of £39,880 - £41,881 per annum
- Pension
- Offices based in one of the UK’s most beautiful sites
- 22 days’ holiday per annum (rising to 25 days’ after five years’) plus eight public holidays and two extra statutory days
- Help to protect an amazing landscape so it can be enjoyed for generations to come
- Lead a talented team who are passionate about conservation
 
The Role
 
As the Principal Planning Officer, you will oversee the delivery of our planning service and handle all aspects of planning casework.
 
Leading a team of Development Management, Enforcement, Strategy and Policy and Heritage staff, you will ensure that our planning service is efficient, responsive, fair, inclusive and open to examination.
 
Some of your duties will include:
 
- Helping to prepare and implement the National Park Local Development Plan
- Managing the Planning Department budget
- Processing and making recommendations on all forms of planning matters
- Negotiating with agents, developers, internal consultants and statutory bodies
- Handling preliminary and formal pre-application enquiries
- Identifying ways to further enhance the service
 
About You
 
To join us as a Principal Planning Officer, you will need:
 
- At least four years’ planning experience, gained in the public or private sector
- Experience of managing and leading a team
- Good IT skills, particularly GIS Mapinfo and Windows
- A recognised planning qualification and chartered membership of the RTPI
- A full driving licence
 
Other organisations may call this role Planning Manager, Lead Planning Officer, Lead Planner, Principal Planner, Lead Planning Consultant, Principal Planning Enforcement Officer, Development Management Service Manager, or Principal Planning Compliance Officer.
 
The closing date for applications is the 12th April 2021, with interviews scheduled to be held on the 23rd April 2021.
 
So, if you’re seeking your next step as a Principal Planning Officer, please apply via the button shown. This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.
 
=========================================================================
Prif Swyddog Cynllunio
Aberhonddu, Powys
 
Amdanom ni
 
Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn amddiffyn harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.
 
Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am Brif Swyddog Cynllunio i ymuno â ni yn llawn amser.
 
Y Buddion
 
- Cyflog o £ 39,880 - £ 41,881 y flwyddyn
- Pensiwn
- Swyddfeydd wedi'u lleoli yn un o safleoedd harddaf y DU
- 22 diwrnod o wyliau y flwyddyn (yn codi i 25 diwrnod ’ar ôl pum mlynedd’ o wasanaeth) ynghyd ag wyth gwyliau cyhoeddus a dau ddiwrnod statudol ychwanegol
- Helpwch i amddiffyn tirwedd anhygoel fel y gellir ei mwynhau am genedlaethau i ddod
- Arwain tîm talentog sy'n angerddol am gadwraeth
 
Y Rôl
 
Fel y Prif Swyddog Cynllunio, byddwch yn goruchwylio darpariaeth ein gwasanaeth cynllunio ac yn trin pob agwedd ar waith achos cynllunio.
 
Gan arwain tîm o staff Rheoli Datblygu, Gorfodi, Strategaeth a Pholisi a Threftadaeth, byddwch yn sicrhau bod ein gwasanaeth cynllunio yn effeithlon, yn ymatebol, yn deg, yn gynhwysol ac yn agored i'w archwilio.
 
Bydd rhai o'ch dyletswyddau'n cynnwys:
 
- Helpu i baratoi a gweithredu Cynllun Datblygu Lleol y Parc Cenedlaethol
- Rheoli cyllideb yr Adran Gynllunio
- Prosesu a gwneud argymhellion ar bob math o faterion cynllunio
- Trafod gydag asiantau, datblygwyr, ymgynghorwyr mewnol a chyrff statudol
- Ymdrin ag ymholiadau rhagarweiniol a ffurfiol cyn ymgeisio
- Nodi ffyrdd o wella'r gwasanaeth ymhellach
 
Amdanat ti
 
I ymuno â ni fel Prif Swyddog Cynllunio, bydd angen i chi gael:
 
- O leiaf pedair blynedd o brofiad cynllunio, a gafwyd yn y sector cyhoeddus neu breifat
- Profiad o reoli ac arwain tîm
- Sgiliau TG da, yn enwedig GIS Mapinfo a Windows
- Cymhwyster cynllunio cydnabyddedig ac aelodaeth siartredig o'r RTPI
- Trwydded yrru llawn
 
Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Rheolwr Cynllunio, Swyddog Cynllunio Arweiniol, Prif Gynlluniwr, Prif Gynlluniwr, Ymgynghorydd Cynllunio Arweiniol, Prif Swyddog Gorfodi Cynllunio, Rheolwr Gwasanaeth Rheoli Datblygu, neu Brif Swyddog Cydymffurfiaeth Cynllunio.
 
Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12 Ebrill 2021, a bwriedir cynnal cyfweliadau ar 23 Ebrill 2021.
 
Felly, os ydych chi'n ceisio'ch cam nesaf fel Prif Swyddog Cynllunio, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw gwasanaethau Asiantaeth Gyflogaeth.

Apply for this job

Please click on the following link to apply for this job: