welcome to planningjobs.com
[email protected] 0333 700 2554


Job Title: Planning Enforcement Officer


Employer:
Newport City Council

Salary:
£30,151 - £33,820

Contract Type:
Full time

Location:
Newport, Wales

Job Level:
Junior Planner / Planning Officer

Reference:
PJCOM2259

Closing Date:
4th May 2023

Function:
Town Planning

Sector:
Planning Officer

Specialism:
Enforcement


English advert

Planning and Economic Regeneration

Planning Enforcement Officer

Grade 7 (SCP 18-28)
£30,151 - £33,820

AN OPPORTUNITY HAS ARISEN FOR A PLANNING ENFORCEMENT OFFICER IN THE DEVELOPMENT SERVICES SECTION OF THE COUNCIL. THIS WOULD BE A PERMANENT ROLE.

The role of the postholder will be to investigate complaints of unauthorised development which are reported by members of the public, Councillors and staff within the Service Area and to ensure development proceeds in compliance with approved plans and planning conditions. The complexity of enforcement investigations to be processed and level of supervision given will be related to the post holder's qualifications and experience. It will be expected that the successful candidate would assist in the processing of planning applications and be part of a duty officer rota. 

An ability to drive for the purpose of undertaking site visits is desirable.  

Candidates must either hold a recognised qualification in Town Planning (or a related discipline) to a minimum level of HND, HNC or NVQ Level 4 or alternatively, applicants with an equivalent combination of knowledge and several years experience of planning in practice will be considered.  

Application
You can print an application form, job description and job requirement via the links below, or alternatively they are available by phone on 01633 656656 or email [email protected] quoting the reference number and where you saw the post advertised.

Advertised externally.

Newport City Council is committed to equality of opportunity.

====================================================


Welsh Advert

Cynllunio ac Adfywio Economaidd

Swyddog Gorfodi Cynllunio

Gradd 7 (PCG 18-28)
£30,151 - £33,820

MAE CYFLE WEDI CODI AR GYFER SWYDDOG GORFODI CYNLLUNIO YN ADRAN GWASANAETHAU DATBLYGU'R CYNGOR. BYDDAI HON YN RÔL BARHAOL.

Rôl deiliad y swydd fydd ymchwilio i gwynion am ddatblygiadau anawdurdodedig sy'n cael eu hadrodd amdanynt gan aelodau o'r cyhoedd, Cynghorwyr a staff y Gwasanaeth a sicrhau bod datblygiadau yn mynd rhagddynt yn unol â chynlluniau ac amodau cynllunio cymeradwy. Bydd cymhlethdod y ceisiadau i'w prosesu a lefel yr oruchwyliaeth a roddir yn cyfateb i gymwysterau a phrofiad deiliad y swydd. Disgwylir y byddai'r ymgeisydd llwyddiannus yn helpu i brosesu ceisiadau cynllunio ac yn rhan o rota swyddogion dyletswydd. 

Mae'r gallu i yrru er mwyn ymweld â safleoedd yn ddymunol.  

Rhaid i ymgeiswyr naill ai feddu ar gymhwyster cydnabyddedig mewn Cynllunio Trefol (neu ddisgyblaeth gysylltiedig) i lefel ofynnol o HND, HNC neu NVQ Lefel 4 neu fel arall. Bydd ymgeiswyr sydd â chyfuniad cyfatebol o wybodaeth a sawl blwyddyn o brofiad o gynllunio'n ymarferol yn cael eu hystyried.  

Ffurflen Gais
Gallwch argraffu ffurflen gais, disgrifiad swydd a gofyniad swydd trwy'r dolenni isod, neu fel arall maent ar gael dros y ffôn ar 01633 656656 neu e-bostiwch [email protected] gan ddyfynnu'r cyfeirnod a lle gwelsoch hysbyseb y swydd..

Hysbysebir yn allanol
Mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi ymrwymo i gyfle cyfartal.


Apply for this job

Please click on the following link to apply for this job: