welcome to planningjobs.com
[email protected] 0333 700 2554
Town Planning, Heritage, Economics        
mastercard visa american-express


Job Title: Historic Environment Planning Officer


Employer:
Snowdonia National Park Authority

Salary:
£34,723 - £38,296

Contract Type:
Full time

Location:
Penrhyndeudraeth, Wales

Job Level:
Historic Environment Planning Officer

Reference:
PJCOM2414

Closing Date:
29/09/2023

Function:
Town Planning

Sector:
Local Authority

Specialism:
Historic Environment


Description

Swyddog Cynllunio Amgylchedd Hanesyddol
Penrhyndeudraeth, Gwynedd (Gweithio hybrid a hyblyg ar gael)

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn gwarchod harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan orchuddio 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae’r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, mynydd uchaf Cymru a llyn naturiol mwyaf Cymru.

Rydym nawr yn chwilio am Swyddog Cynllunio Amgylchedd Hanesyddol i ymuno â ni yn llawn amser, parhaol.

Y Manteision

- Cyflog o hyd at £38,296 y flwyddyn
- Pensiwn
- Lwfans Gwyliau o 24 diwrnod (pro rata)
- Dydd Gwyl Dewi i ffwrdd (1af o Fawrth)
- Cynllun beicio i'r gwaith
- Cynllun Cymorth Prynu Car
- Y cyfle i weithio mewn ardal o harddwch naturiol eithriadol
- Buddion Staff Rhagorol drwy 360 App Lles

Y Rôl

Fel Swyddog Cynllunio Amgylchedd Hanesyddol, byddwch yn cefnogi gwarchod, cadwraeth a gwella Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth y Parc Cenedlaethol.

Gan ein cefnogi i sicrhau harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol y Parc Cenedlaethol, byddwch yn chwarae rhan allweddol yn y broses gynllunio wrth hyrwyddo cyfleoedd i’r cyhoedd ddeall a mwynhau nodweddion arbennig y dirwedd.

Wrth brosesu ceisiadau am ganiatâd adeiladu ac ardal gadwraeth yn ogystal ag ymholiadau cyn ymgeisio eraill, byddwch yn rhoi arweiniad i Swyddogion Polisi Cynllunio ynghylch yr amgylchedd adeiledig hanesyddol, materion treflun a chynnwys polisïau cynllunio.

Yn ogystal, byddwch yn:

- Monitro ac adolygu ardaloedd cadwraeth, cynhyrchu gwerthusiadau a gweithredu'r Cynllun Rheoli Ardal Gadwraeth
- Cynorthwyo gyda gweithdrefnau gorfodi Adeilad Rhestredig
- Cynnal y gofrestr o Adeiladau Rhestredig, Adeiladau Traddodiadol ac Adeiladau Rhestredig Mewn Perygl

Amdanoch chi

I gael eich ystyried yn Swyddog Cynllunio Amgylchedd Hanesyddol, bydd angen y canlynol arnoch:

- Y gallu i gyfathrebu ag ystod o gynulleidfaoedd trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg
- Profiad perthnasol o gynllunio
- Profiad o'r amgylchedd adeiledig hanesyddol a diddordeb ynddo
- Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar gwych
- Sgiliau TG cryf
- Gradd mewn pwnc perthnasol (neu gyfwerth)
- Aelodaeth Gyflawn o'r RTPI
- Trwydded yrru lawn, ddilys

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Swyddog Cadwraeth Hanesyddol, Swyddog Cadwraeth, Cynghorydd Amgylchedd Hanesyddol, Swyddog Cynllunio, Swyddog Gorfodi Cynllunio, neu Swyddog Polisi Cynllunio.

Felly, os ydych am chwarae rhan hanfodol wrth warchod y rhan unigryw hon o'r byd fel Swyddog Cynllunio Amgylchedd Hanesyddol, gwnewch gais drwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

Historic Environment Planning Officer
Penrhyndeudraeth, Gwynedd (Hybrid and flexible working available)

About Us

Snowdonia National Park Authority protects the natural beauty, wildlife and cultural heritage of Eryri National Park. Covering 823 miles of diverse landscape, the Park is home to over 26,000 people, the highest mountain in Wales and the largest natural lake in Wales.

We are now looking for a Historic Environment Planning Officer to join us on a full-time, permanent basis.

The Benefits

- Salary of up to £38,296 per annum
- Pension
- Holiday Allowance of 24 days (pro rata)
- St David’s Day off (1st of March)
- Cycle to work scheme
- Car Buying Assistance Scheme
- The chance to work in an area of outstanding natural beauty
- Excellent Staff Benefits through 360 Wellbeing App

The Role

As a Historic Environment Planning Officer, you will support the protection, conservation and enhancement of the National Park’s Listed Buildings and Conservation Areas.

Supporting us to secure the natural beauty, wildlife and cultural heritage of the National Park, you’ll play a key role in the planning process whilst promoting opportunities for public understanding and enjoyment of the special qualities of the landscape.

Processing applications for building and conservation area consent as well as other pre-application enquiries, you’ll provide guidance to Planning Policy Officers concerning the historic built environment, townscape matters and the content of planning policies.

Additionally, you will:

- Monitor and review conservation areas, produce appraisals and implement the Conservation Area Management Plan
- Assist with Listed Building enforcement procedures
- Maintain the register of Listed Buildings, Traditional Buildings and Listed Buildings at Risk

About You

To be considered as a Historic Environment Planning Officer, you will need:

- The ability to communicate with a range of audiences through the medium of Welsh and English
- Relevant experience in planning
- Experience of and interest in the historic built environment
- Great written and verbal communications skills
- Strong IT skills
- A degree in a relevant subject (or equivalent)
- Full Membership of the RTPI
- A full, valid driving licence

Other organisations may call this role Historic Conservation Officer, Conservation Officer, Historic Environment Adviser, Planning Officer, Planning Enforcement Officer, or Planning Policy Officer.

So, if you want to play a vital part in protecting this unique part of the world as a Historic Environment Planning Officer, please apply via the button shown. This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.


Apply for this job

Please click on the following link to apply for this job: